ตามคำสั่ง อบต.อุ่มจาน ที่ 705/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่รักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการในวันหยุดราชการช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2564

ตามคำสั่ง อบต.อุ่มจาน ที่ 705/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่รักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการในวันหยุดราชการช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2564

วันที่ 3 มกราคม 2564 มีประชาชนมาติดต่อราชการ เรื่อง ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

mungmee