สมาชิกสภา

นายสายยา สะตะ
ประธานสภา อบต.อุ่มจาน
โทร. 093-5696610

นายสมเพชร พันธ์แสน
รองประธานสภาอบต.อุ่มจาน
โทร. 098-5852791

นายวรวุฒิ ชาวสระใคร
เลขานุการสภา อบต.อุ่มจาน
โทร. 080-7481313

นายสุริยันต์  จันทรเสนา
ส. อบต.หมู่ที่ 1

นายสิทธิชัย  สิงห์ครุฑ
ส. อบต.หมู่ที่ 2

นายเจริญชัย  จันทรเสนา
ส. อบต.หมู่ที่ 3

นายชื่น  บุษดี
ส. อบต.หมู่ที่ 4

นางบุลำพา  ทองมงคล
ส. อบต.หมู่ที่ 5

นายศักดิ์นนท์  มาระศรี
ส. อบต.หมู่ที่ 6

นายรัสมี  สงวนนาม
ส. อบต.หมู่ที่ 7

นางจุลจิฬา  มาลุน
ส. อบต.หมู่ที่ 8

นายพล  ธงศรี
ส. อบต.หมู่ที่ 9

นายจำเนียน  นามวิเศษ
ส. อบต.หมู่ที่ 10

นายบุญช่วย  ศรีปัญญา
ส. อบต.หมู่ที่ 11

นายสมเพชร  พันธ์แสน
ส. อบต.หมู่ที่ 12

นางจุมพร  คนเที่ยง
ส. อบต.หมู่ที่ 13

นายสายยา  สะตะ
ส. อบต.หมู่ที่ 14

mungmee