หัวหน้าส่วนราชการ

นายวรวุฒิ ชาวสระใคร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 080-7481313

นายเจษฎาวุธ กุลชาติ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 092-5546156

นางศุภรัตน์ กุลชาติ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร. 098-8625785

นางลักขณา ชูแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 093-5808047

นายศิริเดช พนารัตน์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 093-1052528

นายภูดิท ขาวขันธ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทร. 095-1680419

นายชาญชัย อ่อนละมุล
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร. 081-9279694

mungmee