กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายภูดิท ขาวขันธ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทร. 095-1680419

น.ส.ศุภลักษณ์ เจียรวาปี
นักวิชาการศึกษา

– ว่าง –
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

น.ส.สุจิตรา มาพรม
ผช.นักวิชาการศึกษา

น.ส.วิไลลักษณ์ พันแสน
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอุ่มจาน

น.ส.พัชรี  บุญคง
ครู ศพด.ตำบลอุ่มจาน

น.ส.ทศเพ็ญ ขยันดี
ครู ศพด.ตำบลอุ่มจาน

นางอรุณี ศรีแสง
ครู ศพด.ตำบลอุ่มจาน

นางอารยา ประสันแพงศรี
ครู ศพด.ตำบลอุ่มจาน

นางสุพรรณ แพงสุดโท
ครู ศพด.ตำบลอุ่มจาน

นาง จิตติพร คลังตุ้ย
ผดด.ศพด.ตำบลอุ่มจาน

น.ส.หนูเล็ก แสนอุบล
ผดด.ศพด.ตำบลอุ่มจาน

นางสุกัญญา อ้มวิชา
ผดด. ศพด.ตำบลอุ่มจาน

น.ส.รุจิรา เหล่าก้อนคำ
ผดด. ศพด.ตำบลอุ่มจาน

นางจันมี พันแสน
ผดด. ศพด.ตำบลอุ่มจาน

น.ส.ธนาภรณ์  พัฒวัลย์
ผดด. ศพด.ตำบลอุ่มจาน

mungmee