กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายเจษฎาวุธ กุลชาติ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

น.ส.ศุภลักษณ์ เจียรวาปี
นักวิชาการศึกษา

– ว่าง –
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

น.ส.สุจิตรา มาพรม
ผช.นักวิชาการศึกษา

น.ส.วิไลลักษณ์ พันแสน
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนทอง

น.ส.พัชรี  บุญคง
 ครู ศพด.บ้านโพนทอง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีสว่าง

น.ส.ทศเพ็ญ ขยันดี
ครู ศพด.วัดโพธิ์ศรีสว่าง

นาง จิตติพร คลังตุ้ย
ผดด. ศพด.วัดโพธิ์ศรีสว่าง

น.ส.หนูเล็ก แสนอุบล
ผดด. ศพด.วัดโพธิ์ศรีสว่าง

นางอรุณี ศรีแสง
ครู ศพด.ตำบลอุ่มจาน

นางอารยา ประสันแพงศรี
ครู ศพด.ตำบลอุ่มจาน

นางสุพรรณ แพงสุดโท
ครู ศพด.ตำบลอุ่มจาน

นางสุกัญญา อ้มวิชา
ผดด. ศพด.ตำบลอุ่มจาน

น.ส.รุจิรา เหล่าก้อนคำ
ผดด. ศพด.ตำบลอุ่มจาน

นางจันมี พันแสน
ผดด. ศพด.ตำบลอุ่มจาน

น.ส.ธนาภรณ์  พัฒวัลย์
ผดด. ศพด.ตำบลอุ่มจาน

mungmee