กองคลัง

นางลักขณา ชูแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง

– ว่าง –
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

น.ส.กมลชนก สิงหเสนา
เจ้าพนักงานพัสดุ

– ว่าง –
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางวิภาตา บำรุงภักดี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

น.ส.นิลยา แสนหาญ
ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

น.ส.ณัฐวรรณ บำรุงภักดี
ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ

mungmee