ฝ่ายนิติบัญญัติ

นายสายยา สะตะ
ประธานสภา อบต.อุ่มจาน
โทร. 093-5696610

นายสมเพชร พันธ์แสน
รองประธานสภาอบต.อุ่มจาน
โทร. 098-5852791

นายวรวุฒิ ชาวสระใคร
เลขานุการสภา อบต.อุ่มจาน
โทร. 080-7481313

mungmee