นโยบายในการบริหาร

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน
วิสัยทัศน์

“ ตำบลอุ่มจานน่าอยู่

ร่วมใจพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าคู่คุณธรรม

นำการศึกษา เกษตรดีล้ำค่า ปวงประชามีสุข ”

แถลงนโยบาย-นายก-อบต.

mungmee