Posted in รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2566

Continue Reading...
Posted in รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง 2566 (รอบ 6 เดือน)

Continue Reading...
Posted in รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี 2566

Continue Reading...
Posted in รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี 2565

Continue Reading...