ข้อมูลผู้บริหาร

ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง

นายดิเรก เหล้าก้อนคำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 063-1290644

นายบาน บุษดี
รองนายก อบต.อุ่มจาน
โทร. 084-9575475

นายวรพล  ศิริสมบัติ
รองนายก อบต.อุ่มจาน
โทร. 063-1416496

นายอนุวัฒน์  สีอ่อน
เลขานุการ นายก อบต.อุ่มจาน
โทร. 062-1415714

ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ

นายวรวุฒิ ชาวสระใคร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 080-7481313

นายเจษฎาวุธ กุลชาติ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 092-5546156

นางศุภรัตน์ กุลชาติ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร. 098-8625785

นายเจษฎาวุธ กุลชาติ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทร. 0925546156

นางลักขณา ชูแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 093-5808047

นายชาญชัย เจริญสุข
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.093-1052528

นายชาญชัย อ่อนละมุล
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร. 081-9279694

mungmee