สำนักปลัด

นางศุภรัตน์ กุลชาติ
หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวกรปรียา บุญประคอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายธนกฤต หาญอาวุธ
นักทรัพยากรบุคคล

– ว่าง –
นิติกร

– ว่าง –
นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวศิริรัตน์ ทวีโชติ
เจ้าพนักงานธุรการ

พ.อ.อ.อภิวัฒน์ พลวิฑูรย์
เจ้าพนักงานป้องกัน และ
บรรเทาสาธารณภัย

นางภิญญา วงศ์ษา
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

น.ส.วชิราพร สีแสง
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

นายชัชชัย  อ้มวิชา
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

mungmee