Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลอุ่มจาน

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ประกาศเผยแพร่แผนจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2567

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง งบประมาณ 67

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการสรรหาพนักงานจ้าง ผู้ดูแลเด็ก

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรพนักงานจ้างของอบต.อุ่มจาน

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศยกเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านในการชำระภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการสรรหาพนักงานจ้าง คนงานประจำรถขยะ

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการสรรหาพนักงานจ้าง

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามคำสั่ง อบต.อุ่มจาน ที่ 705/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่รักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการในวันหยุดราชการช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2564

ตามคำสั่ง อบต.อุ่มจาน ที่…

Continue Reading...