วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 องการบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน ได้จัดโครงการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน (พ.ศ.2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หมู่ 5,6,12 ณ ศาลาการเปรียญวัดโพธิ์ทอง ม.5 บ้านโพนทอง ตำบลอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

mungmee