ลงพื้นที่เพื่อ RE-X-RAY การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนในครัวเรือนในเขตพื้นที่ บ้านโพนทอง หมู่ที่ 6

นางบัวชมพู อรทัย ท้องถิ่นอำเภอประจักษ์ศิลปาคม พร้อมด้วย นายวรวุฒิ ชาวสระใคร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน ร่วมกับ ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ลงพื้นที่เพื่อ RE-X-RAY การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนในครัวเรือนในเขตพื้นที่ บ้านโพนทอง หมู่ที่ 6 เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นศูนย์

mungmee