แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
วางท่อระบบประปา (ท่อเมน) จากบ้านลานเต - บ้านโพนทอง (ท่อเมนภายในหมู่บ้านโพนทอง) โครงการร่วมหมู่ 5, 6, 12 22/02/2024
จัดซื้อรถส่วนกลาง (รถบบรทุก (ดีเซล) ) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน 27/04/2023
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพนทอง หมู่ที่ 5, 6, 12 จากแยกทางหลวงชนบท - ป่าช้าบ้านโพนทอง 13/03/2023
ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอุ่มจาน องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี 03/10/2022
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านลานเต หมู่ที่ 7 03/10/2022
ซ่อมสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายบ้านน้ำเที่ยง หมู่ที่ 9 ตำบลอุ่มจาน - บ้านสวนมอญ ตำบลเชียงแหว 03/10/2022
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางอุไร บุญพา บ้านโพนทอง หมู่ที่ 5 - สี่แยกโสกสวรรค์ 03/10/2022
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 4 จากสระหนองเม็ก - สามแยกบ้านลานเต หนองเม็ก 27/09/2022
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 สายบ้านเมืองปัง - วัดโนนธาตุ 22/07/2022
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 สายจาก 4 แยกบ้านนางลำดวน ยุทธกิจโกมล ไปโรงเรียนบ้านเมืองปัง 13/06/2022
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอนคง หมู่ที่ 2 ตำบลอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี 07/09/2021
ก่อสร้างเมรุ (ฌาปนสถาน) บ้านน้ำเที่ยง หมู่ที่ ๙ (โครงการร่วมหมู่ ๗, ๙) 31/08/2021
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำห้วยหัวเลิง(ตอนบน) หมู่ที่ 12 บ้านโพนทอง 24/08/2021
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรถดับเพลิง ทะเบียน ๘๓ - ๘๕๑๓ อุดรธานี 06/07/2021
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ สายบ้านอุ่มจาน - หนองหาน (ทะเลบัวแดง) 28/06/2021
ก่อสร้างเมรุ (ฌาปนสถาน) บ้านน้ำเที่ยง หมู่ที่ ๙ (โครงการร่วมหมู่ ๗, ๙) 11/06/2021
จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) 17/02/2021
ประกาศราคากลาง
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพนทอง หมู่ที่ 5, 6, 12 จากแยกทางหลวงชนบท - ป่าช้าบ้านโพนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/03/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านลานเต หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/02/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอุ่มจาน องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/02/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางอุไร บุญพา บ้านโพนทอง หมู่ที่ 5 - สี่แยกโสกสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/12/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายบ้านน้ำเที่ยง หมู่ที่ 9 ตำบลอุ่มจาน - บ้านสวนมอญ ตำบลเชียงแหว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/12/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 4 จากสระหนองเม็ก - สามแยกบ้านลานเต หนองเม็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/10/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 สายบ้านเมืองปัง - วัดโนนธาตุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/08/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคึอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 13 จากนางกรรณิกา โสภากุล - บ้านนายเมืองมน พันแสน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/08/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 สายบ้านโพนทอง - บ้านหายโศก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/08/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคึอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 จากหน้า ตชต. - วัดป่าบ้านอุ่มจาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/08/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 สายจาก 4 แยกบ้านนางลำดวน ยุทธกิจโกมล ไปโรงเรียนบ้านเมืองปัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/06/2022
จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอนคง หมู่ที่ 2 ตำบลอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีคัดเลือก 21/09/2021
จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านอุ่มจาน หมู่ที่ 8 ตำบลอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีคัดเลือก 20/09/2021
จ้างก่อสร้างก่อสร้างเมรุ (ฌาปนสถาน) บ้านน้ำเที่ยง หมู่ที่ ๙ (โครงการร่วมหมู่ ๗, ๙) โดยวิธีคัดเลือก 14/09/2021
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 สายบ้านอุ่มจาน - หนองหาน(ทะเลบัวแดง) โดยวิธีคัดเลือก 06/09/2021
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 สายบ้านดอนคง หมู่ที่ 2 ถึงท่าเรือทะเลบัวแดง โดยวิธีคัดเลือก 31/08/2021
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำห้วยหัวเลิง(ตอนบน) หมู่ที่ 12 บ้านโพนทอง โดยวิธีคัดเลือก 27/08/2021
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/05/2021
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถส่วนกลาง (รถบรรทุก (ดีเซล) ) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/05/2023
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถส่วนกลาง (รถบบรทุก (ดีเซล) ) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/04/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพนทอง หมู่ที่ 5, 6, 12 จากแยกทางหลวงชนบท - ป่าช้าบ้านโพนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/03/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเมืองปัง หมู่ที่ 3 จากสามแยกวัดโนนธาตุ - คลองชลประทาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/03/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอุ่มจาน องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/02/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านลานเต หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/02/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอุ่มจาน องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/11/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายบ้านน้ำเที่ยง หมู่ที่ 9 ตำบลอุ่มจาน - บ้านสวนมอญ ตำบลเชียงแหว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/11/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางอุไร บุญพา บ้านโพนทอง หมู่ที่ 5 - สี่แยกโสกสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/11/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 4 จากสระหนองเม็ก - สามแยกบ้านลานเต หนองเม็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/09/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 สายบ้านเมืองปัง - วัดโนนธาตุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/08/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคึอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 จากหน้า ตชต. - วัดป่าบ้านอุ่มจาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/08/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 สายบ้านโพนทอง - บ้านหายโศก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/08/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคึอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 13 จากนางกรรณิกา โสภากุล - บ้านนายเมืองมน พันแสน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/08/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 สายจาก 4 แยกบ้านนางลำดวน ยุทธกิจโกมล ไปโรงเรียนบ้านเมืองปัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/06/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเมรุ (ฌาปนสถาน) บ้านน้ำเที่ยง หมู่ที่ ๙ (โครงการร่วมหมู่ ๗, ๙) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/06/2021
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/04/2021
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถส่วนกลาง (รถบรรทุก (ดีเซล) ) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/05/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเมืองปัง หมู่ที่ 3 จากสามแยกวัดโนนธาตุ - คลองชลประทาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/03/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพนทอง หมู่ที่ 5, 6, 12 จากแยกทางหลวงชนบท - ป่าช้าบ้านโพนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/03/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านลานเต หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/02/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอุ่มจาน องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/02/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายบ้านน้ำเที่ยง หมู่ที่ 9 ตำบลอุ่มจาน - บ้านสวนมอญ ตำบลเชียงแหว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/12/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอุ่มจาน องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/12/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางอุไร บุญพา บ้านโพนทอง หมู่ที่ 5 - สี่แยกโสกสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/12/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านลานเต หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/11/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 4 จากสระหนองเม็ก - สามแยกบ้านลานเต หนองเม็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/10/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 สายบ้านเมืองปัง - วัดโนนธาตุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/08/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 สายบ้านโพนทอง - บ้านหายโศก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/08/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคึอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 13 จากนางกรรณิกา โสภากุล - บ้านนายเมืองมน พันแสน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/08/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคึอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 จากหน้า ตชต. - วัดป่าบ้านอุ่มจาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/08/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 สายจาก 4 แยกบ้านนางลำดวน ยุทธกิจโกมล ไปโรงเรียนบ้านเมืองปัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/06/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเมรุ (ฌาปนสถาน) บ้านน้ำเที่ยง หมู่ที่ ๙ (โครงการร่วมหมู่ ๗, ๙) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/06/2021
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/05/2021
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 1 ซอยข้างบ้านนายน้อย เพียรเสมอ - บ้านนางที สีหลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/02/2024
จ้างเหมาจัดทำขบวนแห่อัตลักษณ์ของดีประจำตำบล ตามโครงการประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/02/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) เพื่อใช้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2024
จ้างจัดทำสติ๊กเกอร์ข้อความรถพยาบาลฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน ขจ 119 อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/02/2024
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ก) สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/02/2024
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/02/2024
จ้างจัดทำป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอุ่มจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/01/2024
จ้างเหมาจัดทำภัตตาหารเพื่อถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/01/2024
จ้างเหมาต่ออายุ Website Application ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-document) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/01/2024
จ้างทำป้ายไวนิลโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนในตำบลอุ่มจาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/01/2024
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (รถพยาบาลฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน ขจ-119 อุดรธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/01/2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/01/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/01/2024
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนในตำบลอุ่มจาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/01/2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/01/2024
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2024
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/01/2024
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/01/2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/01/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/01/2024
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอุ่มจาน องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/12/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านลานเต หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/11/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเมรุ (ฌาปนสถาน) บ้านน้ำเที่ยง หมู่ที่ ๙ (โครงการร่วมหมู่ ๗, ๙) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/08/2021
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/01/2024
จ้างเหมาแรงงานจัดทำที่เก็บวัสดุอันตราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/07/2023
จ้างที่ปรึกษาหรือองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลาง สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/07/2023
ซื้อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 1 -14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/07/2023
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/07/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2023
จ้างขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน จากบ้านดอนคง หมู่ 2 ถึงบ้านดอนกลาง หมู่ 1 (โครงการร่วมหมู่ที่ 1, หมู่ที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/06/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) ถุง เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 สำหรับโรงเรียนจำนวน 4 แห่ง ระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/05/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) ถุง เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 3 แห่ง ระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/05/2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/05/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผ้าม่านกรองแสง) พร้อมติดตั้งภายในห้องกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/03/2023
ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บธ-1798 อุดรธานี) 07/02/2023
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/02/2023
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บธ-1798 อุดรธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/02/2023
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บธ-1798 อุดรธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/01/2023
จ้างต่อเติมหลังคาอาคารเรียนด้านทิศตะวันตก ติดฝั่งห้องเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอุุ่มจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/01/2023
ซื้อครุภัณฑ์อื่น รายการปั๊มน้ำอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/12/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอุ่มจาน องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/12/2022
จ้างเหมาพราหมณ์ประกอบพิธี โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทะเลบัวแดงท่าเรือดอนคงวิถีชุมชน ตำบลอุ่มจาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/12/2022
จ้างเหมาพราหมณ์ประกอบพิธี โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทะเลบัวแดงท่าเรือดอนคงวิถีชุมชน ตำบลอุ่มจาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/12/2022
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่