Posted in รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

รายงานการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2565

Continue Reading...
Posted in รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

แบบรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2565

Continue Reading...
Posted in รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

แบบสรุปรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2565

Continue Reading...
Posted in รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

รายงานการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564

Continue Reading...
Posted in รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

แบบรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564

Continue Reading...
Posted in รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

แบบสรุปรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2564

Continue Reading...